Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Šta je KBT?

Puni naziv za KBT je kognitivno-bihejvioralna terapija. Ova vrsta terapije ima nekoliko podvrsta i pravaca. U suštini to je tipično verbalna terapija. Jedna od osnovnih postulata ovog pristupa jeste da su obrasci našeg razmišljanja važni i za nastanak i savladavanje problema. Mišljenje i intelektualni procesi (kognicija) su osnova za naša osećanja i ponašanja. Zato se osoba tokom sesija podučava kako da prati i identifikuje obrasce mišljenja koje dovode do određenih neprijatnih i problematičnih emocija i ponašanja. Modifikacijom ovih stilova razmišljanja, stavova i uverenja, smatra se da će se promeniti i način na koji se osoba oseća i ponaša.

Terapijske sesije su orijentisane na rešavanje unapred definisanog problema, odnosno svaka je jedan korak ka ostvarenju terapijskog cilja, koji je na početku dogovoren. Pristup rada sa ljudima je struktuisan i nastoji se da celokupni psihoterapijski tretman traje što je moguće kraće. Klijentova uloga može da bude dosta aktivna i uključuje domaće zadatke koje obavlja u periodu između sesija.

Veći broj metoda i tehnika se bazira na psihološkim principima učenja, naglašen je edukativni model. Smatra se da su naše mišljenje, osećanje i ponašanje nastali putem izvesnih oblika učenja, stoga, brižno vođene terapijske sesije ciljaju da se osoba “oduči” od neprijatnih i nepoželjnih obrazaca i usvoji prijatnije i poželjnije modele osećanja, ponašanja i mišljenja.

Ovaj psihoterapijski pristup, upravo zbog svoje struktuisanosti je najviše naučno istraživan. Smatra se da su efekti psihoterapijske promene trajni, s obzirom da tokom i između sesija osoba uči da primeni i usvoji mnoge tehnike samoposmatranja i uči se kako da menja sebe. Kroz taj proces usvaja mnoge strategije, koje može da koristi i u kasnijim teškim životnim situacijama.

image