Aleksandra Milunović Petrović

mr psiholog, telesni psihoterapeut, trener spiritualne tehnologije

Uzemljenje i Centriranje: pulsirajuća igra životne sile


Ako čovek nije svestan svog tela, razlog za to je strah da opazi ili oseti svoja osećanja. (Lowen)

Ljudsko biće po rođenju kroz dve glavne povezanosti, ili bolje rečeno pulsacije, kroji svoj životni put i svoju sudbinu. I dok god smo živi postoji taj osnovni životni ritam, igra životne sile, oko koje se prepliće naš rast i razvoj: usvajamo ogromni broj veština, razvijaju se naše osobine, intelekt, formiraju se glavni tabori prihvaćenih i odbačenih emocija, razvijaju se i naše moći i nemoći. Skladištimo u umu i telu životna iskustva različitih kvaliteta, onih kojih se sa ushićenjem sećamo i iskustva koja iz dna duše preziremo.
woman-591576_1280Uzemljenje i centriranje su te dve osnovne povezanosti ili pulsacije oko kojih nam se život kroji. Uzemljenje je povezanost sa zemljom, telom, biološkom suštinom; smer pulsacije je ka spolja, ka svetu. Centriranje je povezanost sa samim sobom, selfom i svojim duhovnim izvorom; smer pulsacije je ka unutra. Uzemljenje je znanje o svetu, centriranje je znanje o sebi samima.
Naš razvoj se odvija kroz ova dva pulsatorna ritma. Uzemljenje i centriranje su pod direktinim uticajem neurobioloških datosti i ranih životnih iskustava, nege, ljubavi i pažnje koje dobijamo od roditelja ili drugih negovaoca. Granica među njima nije izričita. Sa razvojem uviđamo koliko to što mi jesmo dosta zavisi od naše povezanosti sa svetom.
Ipak, naša razvojna istorija oblikuje izvesne dominantne stilove emocionalnog reagovanja. Neka svojstva sredine u kojoj se odvija naš život mogu da dovedu do toga da se naša tela u srži “zamrznu u strahu”, a u našoj psihi emocija straha biva “raspoređena” u tabor potisnutih, neprihvaćenih osećanja. Ove osobe, sa mnogo potisnutog straha u telo-um sistemu obično imaju slabije uzemljenje, dok mogu da imaju nešto bolje kapacitete za centriranje. Poznate su i drugačije tendencije: ako je osoba odgajana u okruženju u kome se sputava ljutnja, ovo osećanje, odloženo takođe u tabor neprihvaćenih osećanja, na periferiji tela, u muskulaturi i koži će stvarati jaku napetost. Ove osobe obično imaju slabije centriranje, a nešto bolje kapacitete da se uzemlje. park-192348_1280
Verovatno kod svakog čoveka je izraženija jedna tendencija, ili smo više okrenuti ka unutra, ka sebi, ili ka svetu koji nas okružuje. Postoji veliki broj efikasnih tehnika kojim možete istraživati koja je vaša izraženija, a koja slabija povezanost; da zaronite dublje u svoje biće, oslobodite svoja osećanja iz mračnih tamnica tela i uma i oživite vaš kontakt i sa sobom i sa svetom.
Tehnike uzemljenja nas jednostavno uvode u sadašnjost, u realnost tela i sveta. Pomažu da se povežemo sa zemljom fizički, emocionalno, elektromagnetski i energetski. Mi smo bića neba i zemlje, stojimo na zemlji i ispod neba i ostvarujemo vezu sa onim što je ispod i iznad nas. Posedujemo energetske centre kojima ostvarujemo povezanost sa oba ova izvora energije.
Centriranjem se ostvaruje dubok uvid i doživljaj onoga što nazivamo self. To je kontakt sa složenom mešavinom telesnih senzacija, emocionalnih stanja, načina na koji mislimo i zamišljamo, naših energetskih iskustava i način doživljavanja suštine, tj. “duše”. Postoji veliki broj tehnika kojima razvijamo centriranje. Možemo da se fokusiramo na bilo koji snažan energetski centar tela – srce, stomak, hara, um i dr. Na putu ka razvijanju unutrašnjeg smera pulsacije mi se srećemo sa mnogim odbačenim delovima sebe. Ostvarivanjem kontakta sa njima osnažujemo i obogaćujemo svoj doživljaj sebe. Duboko centriranje je takođe put ka povezivanju sa kreativnim procesom u prirodi, duhovnim izvorištem selfa.

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.